Διεύθυνση

 Διευθυντής:
    Περικλής Φυλάκης (ΠΕ 12.05 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ, PhD,Msc)
Υποδιευθυντές:
    Καραπέδη Όλγα (ΠΕ0401 Φυσικός) (Αναπληρώτρια Διευθύντρια)
    Ευαγγέλου-Λευκού Νίκη-Άννα (ΠΕ0401 Φυσικός)

© 2017-18 Εσπερινό ΕΠΑΛ Σταυρούπολης