Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

Περιγραφή Επαγγέλματος
 Ο Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων διενεργεί στο εργαστήριο τις εξετάσεις που βοηθούν στη διάγνωση διαφόρων παθήσεων. Αναλύει τις ουσίες που στέλνονται στο εργαστήριο από διάφορα βιολογικά δείγματα. Εκτός, όμως, από τις αναλύσεις αυτών των ουσιών, ο Β. Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων ασχολείται και με εργασίες που βοηθούν στην πρόοδο των ερευνών της πυρηνικής και πειραματικής ιατρικής για την αντιμετώπιση ασθενειών και τη δημιουργία νέων φαρμάκων.
 Πιο συγκεκριμένα αντικείμενο της εργασίας του είναι η λήψη αίματος και η διεξαγωγή της απαιτούμενης κάθε φορά εξέτασης. Επίσης δίνει οδηγίες  προς τους εξεταζόμενους για τη σωστή συλλογή των δειγμάτων και για την προετοιμασία τους. Ετοιμάζει τα υλικά για την εξέταση. Παρασκευάζει θρεπτικά υλικά και διαλύματα και πραγματοποιεί τις εργαστηριακές αναλύσεις και στους αυτοματοποιημένους αναλυτές. Έπειτα αφού τελειώσει η εξέταση, φροντίζει για την ορθή απόρριψη του υλικού που χρησιμοποίησε. Καταγράφει στον Η/Υ τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων και κάνει τις σχετικές αρχειοθετήσεις. Παραγγέλνει, παραλαμβάνει και αποθηκεύει τα αναλώσιμα υλικά.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες
 Ο Β. Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων πρέπει να διαθέτει αξιοπιστία, υπευθυνότητα καθώς και πνεύμα συνεργασίας με τους συναδέλφους του στο εργαστήριο.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας
 Ο απόφοιτος της ειδικότητας Β. Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα:
σε εργαστήρια μικροβιολογικά, βιοχημικά, αιματολογικά, ανοσολογικά, παθολογοανατομικά, κυτταρολογικά, ενδοκρινολογίας κ.α,
σε κέντρα αιμοδοσίας,
σε διαγνωστικά κέντρα,
σε φαρμακευτικές εταιρίες,
σε υπηρεσίες υγείας, σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
σε ερευνητικά κέντρα,
σε εργαστήρια εξωσωματικής γονιμοποίησης και φύλαξης βλαστοκυττάρων,
σε εργαστήρια μικροβιολογικού ελέγχου τροφίμων, ποτών και φαρμάκων.

Οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι καλές. Τα τελευταία χρόνια με τη δημιουργία νέων μονάδων νοσηλείας, κλινικών, νοσοκομείων, εργαστηρίων, Κέντρων Υγείας κ.λπ. παρατηρείται αύξηση της ζήτησης των Β. Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων στην αγορά εργασίας.

 

© 2017-18 Εσπερινό ΕΠΑΛ Σταυρούπολης